วันที่ 5 สิงหาคม 2565

หนังสือแจ้งพ้นสภาพพนักงาน

นางรติรัตน์ อัครสุนทรนนท์

รติรัตน์ อัครสุนทรนนท์

เรื่อง จดหมายแจ้งพ้นสภาพพนักงานของ
        นางรติรัตน์ อัครสุนทรนนท์ (พีเจ้น)

เรียน บริษัท และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

        เนื่องด้วยการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ชาวาว่า จำกัด ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า นางรติรัตน์ อัครสุนทรนนท์ (พีเจ้น) หรือ Ratirat Akkharasunthonnon (Pegeon)  ตำแหน่ง แอดมิน ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อภารกิจใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น

 

        ซึ่งในขณะนี้ ยังมีผู้เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว เกี่ยวกับ นางรติรัตน์ อัครสุนทรนนท์ (พีเจ้น) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงว่า ทางบริษัทฯมีคําสั่งให้พ้นสภาพพนักงาน แก่ นางรติรัตน์ อัครสุนทรนนท์ (พีเจ้น) ไม่ใช่การลาออกอย่างถูกต้องแต่อย่างใด แต่เนื่องด้วยพฤติกรรมการขาดงานอันไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่สามารถติดต่อได้มากกว่า 7 วัน รวมถึงทั้งละทิ้งซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย จึงได้มีการพิจารณาปลดพนักงานดังกล่าวให้พ้นสภาพพนักงานของทางบริษัทฯ โดยทันที

         หากมีการกระทำใดๆ หรือ การติดต่อใดที่บุคคลดังกล่าวได้กระทำ ให้ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลของบุคคลนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร : 02-126-5493


จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
5 สิงหาคม 2565
บริษัท ชาวาว่า จำกัด